Home Behandelingen/Prijzen Het Team Contact Privacyverklaring

Privacyverklaring

Physio Elten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Identiteit

Physio Elten
Streuffstraße 1
46446 Elten
Deutschland
info@physioelten.de
028282423

2. Welke gegevens verwerken we?

2.1 Functionele Persoonsgegevens
Doordat je gebruik maakt van onze website en/of diensten verwerken we de volgende persoonsgegevens: Voor- en Achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Overige Persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt.

2.2 Medische en andere gevoelige Persoonsgegevens
Doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt, verzamelen en verwerken we de volgende gevoelige persoonsgegevens om ons werk als fysiotherapiepraktijk uit te kunnen voeren: BurgerServiceNummer (BSN), Geslacht, Geboortedatum, Huisarts, Polisnr. Zorgverzekering, Aanvullende verkeringen, Legitimatiegegevens, gegevens van belang voor de behandeling van Fysiotherapie en andere Medische Persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door jou gevraagde diensten.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@physioelten.de, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Doel van de verwerkte gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens met als doel:

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze communicatie met je zorgverzekering.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij en onze website maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvormingen die aanzienlijke gevolgen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

6. Het bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegeven niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, of zoals wij wettelijk verplicht zijn. Zo zijn wij bij wet verplicht om medische gegevens 15 jaar te bewaren. Na dit termijn kunnen de medische gegevens worden vernietigd. Op jouw verzoek kun je eigen gegevens ook eerder laten verwijderen. Zie punt 9. in deze verklaring voor meer informatie.

Gegevens Reden Duur
Voor- en Achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Overige Persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Uitvoeren diensten, (Financiële) administratie 15 jaar
BurgerServiceNummer (BSN), Geslacht, Geboortedatum, Huisarts, Polisnr. Zorgverzekering, Aanvullende verkeringen, Legitimatiegegevens, gegevens van belang voor de behandeling van Fysiotherapie en andere Medische Persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Uitvoeren diensten, Medische administratie 15 jaar

7. Delen met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekken wij, enkel met jouw toestemming, persoonsgegevens aan andere derden.
Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na jouw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.

8. Gebruik van Cookies

Onze website maakt geen gebruik van cookies of de opslag van browsergedrag om je internet gedrag te monitoren.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@physioelten.de.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Beveiliging van gegevens

Physio Elten de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@physioelten.de.